top of page
האקתון COVID Waste היום שאחרי הינו יוזמה משותפת של היחידה לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב ואסכולה רשת הבוגרים של מרכז מדעני העתיד . האקתון נועד לאפיין פתרון טכנולוגי וחינוכי לסוגיה חברתית הרלוונטית לימים שלאחר משבר הקורונה. הפרויקט שיבחר יוצג בהמשך, על ידי היזמים שהגו אותו, בפני השותפים לפרויקט מכל רחבי אירופה (הצגה מקוונת). פעילות זו היא חלק ממהלך רחב של  הפרויקט האירופי HubIT הפעילות תערך באפליקציית הזום. הפעילות תתחיל ביום חמישי 28.1.2021 בשעה 10:00 (אירוע הפתיחה והסברים יצולמו ויועלו לאתר) ותסתיים ביום שישי 29.1.2021 בשעה 13:00. בתחרות עשרות משתתפים והעבודה על המיזם (הרעיון) תערך בקבוצות של 4 משתתפים, רב תחומיים.
Circle Image.png

עוד על האתגר

bottom of page